Kolding Ketcher Center

20-03-2023

 afholder ordinær generalforsamling

torsdag, den 20. april kl. 18.00 i KKC.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2022
  3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2022 og budget for 2023.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter

På valg er:

Svend H. Holm (modtager ikke genvalg)

Peter Sonnichsen (modtager ikke genvalg)

Ina Thomsen (modtager genvalg)

Henrik Nøhr (modtager ikke genvalg)

Ny valgperiode 1 år

  1. Valg af revisionsfirma.
  2. Evt.   (forslag skal være bestyrelsen I hænde senest den 12. april 2023.)

KKC